cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Śliską drogą na zakupy

Minusowe temperatury, nieodśnieżone i śliskie chodniki zniechęcają do wyjścia z domu i ograniczają naszą aktywność do realizacji najpilniejszych potrzeb. Z tego względu właściwe utrzymanie przestrzeni publicznej jest w interesie przede wszystkim właścicieli sklepów. Jednocześnie wielu z nich zapomina lub świadomie nie wykonuje swoich „zimowych obowiązków”.

Zarządzający nieruchomością ponosi odpowiedzialność za skutki wypadków na nieodśnieżonym i oblodzonym chodniku (Fot. Rafał Sabat)
Zarządzający nieruchomością ponosi odpowiedzialność za skutki wypadków na nieodśnieżonym i oblodzonym chodniku (Fot. Rafał Sabat)

Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, co do zasady należy do obowiązków gminy. Niemniej jednak część zadań w tym zakresie spoczywa również na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Takie same obowiązki mają współwłaściciele, użytkownicy oraz inne podmioty władające nieruchomością (np. na zasadzie użyczenia, dzierżawy lub najmu). Oczywistym jest, że właściciel ponosi odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Zobowiązanie to wynika wprost z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zasady i sposoby realizacji ustawowych obowiązków określa natomiast gminny regulamin utrzymania czystości i porządku.
 
W okresie zimowym władający nieruchomością odpowiada przede wszystkim za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:
• z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;
• z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
 
Przestrzenią udostępnioną do użytku publicznego są między innymi osiedla mieszkaniowe, targowiska miejskie, stacje benzynowe, centra handlowe, a także dworce kolejowe i autobusowe. W wymienionych przypadkach obowiązek odśnieżania chodników przez władających nieruchomością wydaje się zrozumiały i bezsporny, przez co nie wymaga szerszego komentarza.
 
Zupełnie odmienne emocje budzi natomiast kwestia ponoszenia odpowiedzialności za stan chodników stanowiących wydzieloną część drogi publicznej i położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jakkolwiek przepis ten może się wydawać kontrowersyjny, to jego zgodność z ustawą zasadniczą potwierdził w swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny. Warto podkreślić, iż aby zaistniał obowiązek odśnieżania sąsiadującego chodnika musi on nie tylko przebiegać wzdłuż nieruchomości, lecz również bezpośrednio do niej przylegać. Przykładowo, jeżeli pomiędzy nieruchomością a chodnikiem znajduje się inna przestrzeń (trawnik, droga rowerowa itp.) będąca częścią pasa drogowego wówczas za jego odśnieżanie odpowiada zarządca drogi. Władający nieruchomością nie ponosi również odpowiedzialności za utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, a także na chodnikach, na których gmina lub zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych. Wówczas to właśnie na tych podmiotach spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie przestrzeni.
 
Śnieg, lód i błoto pośniegowe powinno zostać pryzmowane w miejscu nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Zabronionym jest ich zgarnianie na jezdnię, jak również gromadzenie w odległości mniejszej niż 1 m od pnia drzew. Śliskość chodnika usuwa się natomiast poprzez posypanie piaskiem, kruszywem lub innym dopuszczonym środkiem. Z chwilą ustania przyczyn ich stosowania powinno się je uprzątnąć. W każdym przypadku właściciel sklepu ponosi odpowiedzialność za utrzymanie wejścia oraz wnętrza lokalu. Należy również pamiętać o obowiązku usuwania z budynków sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie, a także do oznakowania i zabezpieczenia takich miejsc. Zebranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników należy natomiast do obowiązków gminy.
 
Za niedopełnienie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości oraz chodników przylegających do nieruchomości można zostać ukaranym mandatem karnym w wysokości do 500 zł, zaś grzywna nałożona w postępowaniu sądowym może wynieść nawet 5000 zł. Władający nieruchomością ponosi również pełną odpowiedzialność za skutki wypadków na nieodśnieżonym i oblodzonym chodniku. Wówczas poszkodowany, prócz odszkodowania za poniesione szkody, może domagać się renty oraz zadośćuczynienia.
 
Sergiusz Parszowski

Dodaj komentarz